FactoryKhu công nghiệp, chế xuất

Consulting Security Protection – Safety for people and assets is one of the Night& Day Security Services (NDS). The experts many years of practical experience we will help customers identify the threats and forecast the problems that may arise and offer comprehensive solutions in the areas of:

MT3
Survey, assess risk analysis as required to protect security – Safe for people and property in many areas: Bank security, convoy escorts Protection gold, silver, gems, protect weak human…
Consulting, design, plan protection – fire protection meets the current standards of Vietnam (TCVN) and international (NFPA…)
Advice combination guard using the software to design the security system combines fire alarm and fire fighting smart.
Training – training technology transfer on Security – Safety at the request of customers…
Consulting, training planning by topic for guards.
Operating and managing a comprehensive security protection.
Survey, set up protection plans for each target customer request, training and transfer of protection plan for a team of customer security.
The plans will be reset after one year to suit the actual situation.
Our solutions guaranteed to meet the requirements in the field of security, safety and absolute confidentiality for customers.
The price of this type of service and flexibility depending on the level of customer requirements.

 • Tư vấn Bảo vệ An ninh – An toàn cho người, tài sản là một trong những dịch vụ của Bảo Vệ Ngày & Đêm. Các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn của chúng tôi sẽ giúp Quý khách hàng nhận diện được những đe dọa, dự báo những vấn đề có thể phát sinh và đưa ra giải pháp toàn diện trên các lĩnh vực:
 • Khảo sát, đánh giá phân tích rủi ro theo yêu cầu về bảo vệ An ninh – An toàn cho người, tài sản trong nhiều lĩnh vực: Bảo vệ ngân hàng, Bảo vệ hộ tống áp tải vàng bạc, đá quý, bảo vệ yếu nhân…
 • Tư vấn, thiết kế, lập phương án bảo vệ – phòng cháy chữa cháy đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam (TCVN) và quốc tế (NFPA,…).
MT3
Bảo vệ Ngày & Đêm tư vấn giải pháp an ninh cho khách hàng
 • Tư vấn lực lượng bảo vệ kết hợp sử dụng các phầm mềm để thiết kế các hệ thống bảo vệ an ninh kết hợp báo cháy, chữa cháy thông minh.
 • Huấn luyện – đào tạo chuyển giao công nghệ về Bảo vệ An ninh – An toàn theo yêu cầu của khách hàng…
 • Tư vấn, hoạch định kế hoạch đào tạo theo từng chuyên đề cho nhân viên bảo vệ.
 • Điều hành và quản lý công tác bảo vệ an ninh toàn diện.
 • Khảo sát, thiết lập phương án bảo vệ cho từng mục tiêu khách hàng yêu cầu. Tập huấn và chuyển giao phương án bảo vệ cho đội ngủ an ninh của khách hàng.
 • Các phương án sẻ được thiết lập lại sau 1 năm cho phù hợp với tình hình thực tế.
 • Giải pháp của chúng tôi đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu trong lĩnh vực an ninh, an toàn và bảo mật thông tin tuyệt đối cho Quý khách hàng.
 • Giá cả của loại hình dịch vụ này linh hoạt và tùy thuộc vào mức độ yêu cầu của khách hàng.

Tags

About

Check Also

CityKhu đô thị, thương mại

The fixed target includes: Office, buildings, factory, supermarket, commercial center, bank, hotel, school, hospital, villa, …